Buschman Emergency Training Apeldoorn - BETA

Trainingsbureau voor de acute eerstehulpverlening

Buschman Emergency Training Apeldoorn - BETA
Home
Over ons
Cursus aanbod

Prijslijst cursussen

Foto-impressie cursus

Direct inschrijven cursus

Voor u gelezen

Referenties

Contact
Leveringsvoorwaarden
Links
Brochure
Aanschaf AED producten
Vacature
E-mail
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Buschman Emergency Training Apeldoorn, hierna te noemen BETA, gevestigd te Apeldoorn, Sterrenlaan 54, 7314 KH, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, leergangen en alle andere vormen van opleidingen, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “training”. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door BETA.

 2. De overeenkomst tussen BETA en de deelnemers of opdrachtgever komt, bij inzending aan BETA (per post, fax of e-mail) van het daartoe bestemde, door de deelnemer of opdrachtgever ondertekende overeenkomst, tot stand, door de door BETA en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging van de aanmelding of opdracht of door schriftelijke bevestiging door BETA aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

 3. BETA heeft het recht zonder opgave van redenen een training/ deelnemer te annuleren in welk geval de opdrachtgever/deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledig aan BETA betaalde bedrag.

 4. Het staat BETA vrij te alle tijden vrij de inhoud en opzet van het programma van een training te wijzigen en de trainers en het trainingmateriaal te vervangen, zonder dat de opdrachtgever/deelnemer doordoor enige inspraak op schadevergoeding heeft. BETA zal de opdrachtgever/deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

 5. Deelname aan de opleiding is voor risico van de cursist.

 6. Bij het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies van de instructeur kan de cursist uit de cursus worden gezet, zonder dat restitutie van cursusgeld zal plaatsvinden.

 7. Ook het bewust in gevaar brengen van veiligheidsinstructies van zichzelf, medecursist(en) of de instructeur zal onmiddellijke verwijdering tot gevolg hebben van de cursist(en), zonder dat restitutie van cursusgeld zal plaatsvinden.

 8. De cursus wordt in groepsverband gegeven, afhankelijk van het soort cursus, met een minimale bezetting van 6 en een maximale bezetting van 14 cursisten.

 9. Indien minder deelnemers dan het gestelde minimum, aan het soort cursus deelnemen, worden kosten voor het minimum aantaal deelnemers in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

 10. Het staat de opdrachtgever vrij te bepalen wie deel uitmaakt van de groep deelnemers.

 11. Het niet verschijnen op de cursus van één of meerdere cursisten, wegens ziekte of andere dringende reden, heeft geen gevolgen voor de voortgang van de cursus.

 12. De namen, voorletters en geboortedatum van de cursisten moeten uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus bekend zijn bij BETA dit in verband met de certificaten of diploma’s.

 13. De cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn op de cursus.

 14. BETA zorgt voor de benodigde materialen/middelen, zoals verbandmiddelen, LOTUS, assistent en Reanimatiepop.

 15. BETA zal in overleg met de opdrachtgever, data, en locatie bepalen.

 16. Indien een cursus door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zullen wij de volgende kosten in rekening brengen:
  Annulering binnen 2 weken voor aanvang cursus : 100% van het totale cursusbedrag;
  Annulering binnen 4 weken voor aanvang cursus : 50% van het totale cursusbedrag;
  Annulering binnen 8 weken voor aanvang cursus : 25% van het totale cursusbedrag.

 17. BETA zal uitsluitend na schriftelijke, of mondelinge bevestiging van de opdracht of bespreking van de cursus en nadat de cursusdata zijn vastgesteld, de opdrachtgever een factuur sturen met de totale kosten van de opdracht. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

 18. Indien de betaling niet ontvangen is, voor aanvang van de cursus, kan de cursus worden geannuleerd door BETA en worden annuleringskosten in rekening gebracht.

 19. De deelnemers van een cursus ontvangen kort na de cursusdatum een Certificaat of Diploma van BETA.

 20. Mochten cursisten, om welke redenen dan ook, geen examen doen of niet verder deelnemen aan de cursus is het gehele lesgeld verschuldigd.

 21. BETA doet er alles aan om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot BETA.

Beta-Nederland gevestigd in Apeldoorn (Gelderland):

- Reanimatie

- AED gebruik

- Bedrijfshulpverlening

- EHBO cursus.

Wageningen Webdesign

beta-nederland.nl en reanimatietraining-gelderland.nl zijn de domeinnamen van
BETA, Buschman Emergency Training Apeldoorn